Статут Мрії асоціації підтримки України


Статут § 1 Назва та місце регістрації

  1. Асоціація носить назву «Мрія», неприбуткова асоціація підтримки України. 2. Об’єднання вноситься до реєстру об’єднань. Після внесення до реєстру об’єднань воно має суфікс «зареєстроване об’єднання» у скороченій формі «e.V.». 3. Асоціація базується у Вюрцбурзі

§ 2 Призначення об’єднання 1. Асоціація переслідує виключно і безпосередньо благодійні цілі у розумінні розділу «Податкові пільгові цілі» Податкового кодексу. 2. Метою асоціації є сприяння допомозі тим, хто зазнає політичних, расових чи релігійних переслідувань, біженцям і переміщеним особам, а також сприяння допомоги жертвам війни, постраждалим від війни, інвалідам війни та військовополоненим. Мета статуту реалізується, зокрема, шляхом: – гуманітарної, нематеріальної та економічної підтримки населення України та громадян України на території Федеративної Республіки Німеччина та в інших країнах Європи. – Організація матеріальних, матеріальних цінностей та фінансових пожертв – Пересилання пожертвувань та подарованих товарів українським та міжнародним організаціям допомоги – Підтримка громадян України на федеральній території шляхом організації послуг перекладача, надання невідкладної допомоги, візитів до органів влади та інше 3. Асоціація не комерційна ; вона в першу чергу не переслідує власних економічних цілей. 4. Кошти асоціації можуть використовуватися лише на статутні цілі. Члени не отримують виплати від асоціації. 5. Жодній особі не можуть сприяти видатки, що є чужими для мети асоціації, або непропорційно висока винагорода.

§ 3 Набуття членства 1. Членом асоціації може стати будь-яка фізична або юридична особа. Заява про допуск неповнолітніх потребує підписів законних представників. Щодо юридичних осіб, заяву подає уповноважений представник. 2. Членство виникає шляхом вступу до асоціації. Заяву про вступ необхідно подати в письмовій або електроній формі. Рішення про прийняття приймається правлінням. 3. Відмова правління не підлягає оскарженню. Ви не можете подати претензію на право вступу.

§ 4 Припинення членства 1. Членство припиняється шляхом виходу, виключення зі списку членів, виключення або смерті. 2. Члени мають право вийти з асоціації. Відкликання дозволено лише наприкінці календарного року за умови попередження протягом чотирьох тижнів. Рада директорів повинна бути письмово повідомлена про відставку. Для дотримання терміну попередження член Правління повинен своєчасно отримати заяву про відставку. 3. Член може бути виключений зі списку членів за рішенням Ради директорів, якщо, незважаючи на два письмові нагадування, він має заборгованість зі сплатою членських внесків або асигнувань. Виключення зі списку учасників може бути вирішене лише в тому випадку, якщо минуло три місяці після того, як було надіслано друге нагадування, і в цьому нагадуванні загрожували вилучення. Учасника необхідно повідомити про видалення. 4. Членство також закінчується шляхом виключення. Виключення з асоціації допускається лише з поважних причин. Загальні збори приймають рішення про виключення. Письмова заява учасника має бути зачитана на загальних зборах, які ухвалюють рішення про виключення. Виключення члена набуває чинності з моменту прийняття рішення. Якщо член не був присутній під час ухвалення резолюції, його слід негайно письмово повідомити про виключення.

§ 5 Членські внески 1. Розмір внесків визначається Загальними зборами. Внески сплачуються на початку календарного року. 2. Кожен член має право сплачувати додаткові добровільні щомісячні/річні членські внески на свій розсуд. 3. Вступний внесок не стягується.

§ 6 Органи асоціації Органами асоціації є 1. Рада директорів 2. загальні збори.

§ 7 Рада директорів 1. Рада директорів (§ 26 BGB) складається з голови, секретаря та скарбника. 2. Кожен член правління представляє асоціацію самостійно в суді та поза ним. 3. Рада директорів призначається рішенням загальних зборів строком на 2 роки. Він залишається на посаді до визначеного законом призначення наступної Ради директорів. 4. Посада члена Правління також припиняється, коли він виходить з асоціації. 5. Різні офіси правління не можна об’єднати в одній особі. 6. Рада директорів приймає рішення на засіданнях простою більшістю поданих голосів. Правління має кворум, якщо на ньому присутні не менше половини його членів. У разі рівної кількості голосів вирішальний голос має головуючий, а за його відсутності — його заступник. Рішення мають бути записані. 7. Виконавча рада також може приймати свої рішення у письмовій або телефонній формі, якщо жоден член Виконкому не заперечує проти цієї процедури.

§ 8 Призначення загальних зборів 1. Загальні збори скликаються, коли цього вимагають інтереси асоціації, але не рідше одного разу на рік, по можливості в перші три місяці календарного року. 2. Після виходу у відставку члена Ради директорів Загальні збори мають бути скликані протягом трьох місяців. 3. Загальні збори також скликаються, якщо 10% членів звернуться з проханням про призначення у письмовій формі із зазначенням мети та причин.

§ 9 Форма скликання 1. Загальні збори скликаються радою директорів електронною поштою із зазначенням порядку денного та за умови попередження за 2 тижні. Термін починається з дня надсилання запрошення на останню відому адресу учасника, вказану електронну адресу. Порядок денний встановлюється виконавчим комітетом. 2. Пропозиції щодо доповнення порядку денного може вносити будь-який член асоціації. Вони повинні бути подані на розгляд Виконавчої ради в письмовій формі з обґрунтуванням за тиждень до засідання. Головуючий на засіданні повинен оголосити доповнення на початку засідання. 3. Загальні збори приймають рішення про пропозиції щодо доповнення порядку денного, які вносяться лише на загальних зборах, простою більшістю поданих голосів. 4. Прохання про внесення змін до статуту поєднуються із запрошенням на загальні збори із зазначенням пункту, що підлягає зміні, або викладеного у точній редакції.

§ 10 Генеральна асамблея Генеральна асамблея відповідає за – отримання звітів Виконавчої ради, – отримання звіту касових аудиторів, – звільнення з посади та обрання Виконавчої ради, – обрання касових аудиторів, – визначення внесків та термінів їх сплати, – затвердження бюджету, – ухвалення рішень про внесення змін до статуту та про ліквідацію асоціації, – рішення про виключення з членів, – рішення за заявами.

§11 Прийняття рішень 1. Кожні належним чином скликані загальні збори мають кворум. 2. Голосування відбувається підняттям рук. На вимогу не менше трьох із присутніх голосування має бути проведене письмово та таємно. 3. При прийнятті рішень вирішує більшість поданих голосів. 4. Для ухвалення рішення, яке містить зміни до статуту або ліквідацію об’єднання, необхідна більшість у три чверті поданих голосів. 5. На виборах обраним є той, хто набрав більше половини поданих голосів. Якщо ніхто не набрав більше половини голосів, поданих під час першого туру голосування, проводиться другий тур виборів між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів. У разі нічиєї вирішує жереб. 6. Утримання зараховуються як голоси, не подані для цілей розрахунку більшості голосів.

§ 12 Нотаріальне посвідчення рішень зборів 1. Про прийняті на засіданні рішення ведеться протокол. 2. Протокол підписує головуючий на засіданні. Якщо активними були декілька голів, останній голова підписує весь протокол. 3. Кожен член асоціації має право ознайомитися з протоколом.

§ 13 Касовий аудит 1. Загальні збори обирають двох осіб касовими ревізорами строком на один рік. Вони не можуть бути членами ради директорів. Дозволено одне переобрання. 2. Ревізори каси повинні перевіряти касовий апарат асоціації, включаючи книги та квитанції, фактично та арифметично не рідше одного разу на фінансовий рік та подавати письмовий звіт до ради директорів. Касові аудитори подають аудиторський звіт загальним зборам і подають заяву про звільнення скарбника та інших членів правління, якщо касові операції проводяться належним чином.

§ 14 Розпуск асоціації 1. Асоціація розпускається за рішенням загальних зборів (§12, параграф 4). 2. Ліквідація здійснюється радою директорів. 3. У разі розпуску чи анулювання асоціації або якщо пільгові цілі більше не застосовуються, активи асоціації переходять до Національної асамблеї людей з інвалідністю України, Avenue des Arts 7-8, 11210 Burssels (Бельгія). ), який використовується безпосередньо та виключно в благодійних або благодійних цілях у розумінні розділу 2 Статуту.

Вюрцбург, 28.03.2022